Glagolski pridevi

Vuk Stefanović Karadžić

Dobro veče, ovo pre mene bio je Đorđe. Moje ime je Grožđe. Večeras pričamo o glagolskim pridevima, a to su glagolski pridev radni i glagolski pridev trpni.

Zašto se ovi oblici zovu glagolski pridevi?

Zato što su malo glagoli a malo pridevi. Glagoli su utoliko što su izvedeni od glagola. Radni se dobija od infinitivne osnove: raditi - radi - radio. Trpni se dobija od prezentske osnove: trpimo - trp - trpljen. Pridevi su utoliko što imaju funkciju prideva. Evo primera iz poezije jednog novijeg srpskog pesnika.

"Jedan Pirke je morao biti ubiven, a da se pritom još 10 ljudi rani. Koliko ja znam, sudija Falkone je ubiven sa tonu dinamita. Stradao je čovek koji ga je čuvao, i on."

Dakle, podvučeni primeri su u svojoj funkciji pridevi, kao kad bismo rekli da je jedan Pirke lep, ili da je sudija Falkone pametan. Ako označavaju ono što subjekat radi, to je glagolski pridev radni. Ako označavaju ono što subjektu radi neko drugi, onda je to glagolski pridev trpni.

Glavna svrha ovih oblika je građenje potencijala, futura II, perfekta i pluskvamperfekta. Dakle, glagolski pridevi su građa. Setimo se, i Vuku Karadžiću je na sličan način trebala građa.

"Ja znaju, ot mog rodžaka, ot Vidakoviča, da ste čitali moj roman", kaže njemu neki pisac, ljubitelj sebe kao pisca, a Vuk mu odgovara: "Čitao sam. Trebala mi je građa za Riječnik. Samo, tamo nema srpskijeh riječi."

Obojica koriste perfekat, u čijem građenju učestvuje glagolski pridev radni, slično kao što su i radne brigade učestvovale u građenju Novog Beograda i ostalih ružnih delova Beograda.

Kao što postoje glagolski pridevi, postoje i glagolski prilozi, o kojima ćemo pričati sledeći put. 1. Padeži - Zašto su važni
 2. Funkcije u sintagmi i rečenici - Zašto mora da se zna šta je čiji posao
 3. Zavisne rečenice - Šta sve od čega zavisi
 4. Nezavisne rečenice - Njihova podela na tipove
 5. Rečenice - Zašto ne može da se napravi mašina za prevođenje
 6. Tipovi rečenica - Kakva je razlika između nezavisnih rečenica, zavisnih rečenica i rečenica sa nadziranom nezavisnošću.
 7. Odnosi unutar rečenica - Šta nije u redu sa različitim odnosima
 8. Vokali, sonanti i konsonanti - Grožđev izum takozvanih odličnih reči
 9. Imenice - čemu služe i zašto su toliko važne
 10. Pridevi - zašto se Lepi razlikuje od Sportskog ritma srca
 11. Zamenice - kako su se Angela Merkel i druge gospođe borile za svoj status
 12. Glagoli - ko su Mongoli, ko su Jarboli, a ko su pak glagoli
 13. Prilozi - šta ide u koju vrstu jela i uz koje reči
 14. Brojevi - zašto se ne može raditi sa šesnaestoro kompjutera
 15. Predlozi - zašto se kišobran stavlja nad glavu a jastuk pod glavu
 16. Veznici - u čemu su slični "Pineda" i "premda"
 17. Rečce - kako je Robinzon naučio Petka razliku između "da" i "ne"
 18. Uzvici - u čemu je razlika između "a?" i "e?"
 19. Uzdasi - zašto je neophodno da se uvede i ova vrsta reči
 20. Prezent - oblik u koji je lako doći ali je teško u njemu ostati
 21. Perfekat - zašto se ovaj oblik tako zove
 22. Aorist - čemu nas je Rista naučio
 23. Imperfekat - Grožđev plan o revitalizaciji ovog glagolskog oblika
 24. Pluskvamperfekat - o traumi koju nam je zadavao ovaj glagolski oblik
 25. Imperativ - apel za upotpunjavanje ovog glagolskog oblika
 26. Potencijal - o mogućnostima koje nam nudi
 27. Futur II - zanimljiv primer primene ovog glagolskog oblika
 28. Futur I - šta su Hana Arent i Sara Konor kazale vezano za prošlost i budućnost
 29. Glagolski pridevi - kakvi su to pridevi
 30. Glagolski prilozi - kakvi su sad pa to prilozi
 31. Infinitiv - zašto se ne treba zadovoljavati osnovnim stvarima
 32. Morfološka analiza na primeru tri notorne filmske rečenice
 33. Pogovor zelenkastoj gramatici - Kakva sve mučenja postoje

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva